• Latviešu
  • English
  • Lietuvių
evk@afr.lv +371 254 53004

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs saprotam jūsu personas datu aizsardzības svarīgumu, tāpēc mēs ievācam un apstrādājam tikai tos datus, kas nepieciešami mūsu darbības veikšanai. Mēs apstrādājam personas datus likumīgi, pārredzami un godīgi, iepriekš noteiktiem nolūkiem un tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams šo nolūku sasniegšanai. Apstrādājot personas datus, mēs cenšamies tos padarīt precīzus, drošus, konfidenciālus, pienācīgi uzglabātus un aizsargātus.

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ievērojam Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma, kā arī citu tiesību aktu, kas reglamentē personas datu aizsardzību, prasības.

1. KAS IR ŠIS DOKUMENTS?

1.1. Pēc šīs privātuma politikas izlasīšanas (turpmāk tekstā saukta par Privātuma politiku), jūs uzzināsiet kādiem nolūkiem mēs apstrādāsim jūsu personas datus, kur mēs tos saņemam, kam mēs tos nododam, kā mēs tos pasargājam un kādas ir jūsu tiesības kā personas datu subjektam.

1.2. Šajā Privātuma politikā izmantotais jēdziens “personas dati” apzīmē jebkādu informāciju, kas ļauj jūs identificēt, t. i., tieši vai netieši noteikt jūsu identitāti. Personas dati ir uzvārds, vārds, dzimšanas datums, pasta vai e-pasta adrese, atrašanās vieta un interneta identifikators, jūsu īpašās iezīmes utt.

1.3. Privātuma politika attiecas uz visām personām, kuru datus mēs apstrādājam.

2. KAS MĒS ESAM?

2.1. Mēs esam Alliance Recruitment, JSC. Saskaņā ar tiesību normām, mēs darbojamies kā jūsu personas datu pārzinis.

2.2. Lai saņemtu papildu informāciju par jautājumiem saistībā ar šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar: Lina Žalpytė Jakutienė, e-pasts: lz@afr.lt, tālrunis: +37062030671.

3. MŪSU PRINCIPI

3.1. Jūsu personas dati:

a) tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo un piemērojamo likumdošanu, tostarp VDAR;

b) tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un fiziskām personām pārredzamā veidā;

c) tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveicam ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot un tiktāl, ciktāl to pieļauj likums;

d) mēs veiksim visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, kas nav precīzi vai visaptveroši, ņemot vērā nolūkus, kuriem tie tiek apstrādāti, tiek nekavējoties laboti, papildināti, tos pārtrauktu apstrādāt vai izdzēstu;

e) tiek uzglabāti veidā, kas nodrošina jūsu identificēšanu ne ilgāk kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem šie personas dati tiek apstrādāti;

f) netiek izplatīti trešajām pusēm vai padarīti publiski pieejami, izņemot gadījumos, kas noteikti Privātuma politikā vai tiesību aktos;

g) tiek apstrādāti veidā, kas nodrošina atbilstošu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret nepilnvarotu vai nelikumīgu apstrādi un netīšu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus.

4. KĀ MĒS IEVĀCAM JŪSU PERSONAS DATUS?

4.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, kas ievākti šādā veidā:

a) kad jūs mums tos iesniedzat. Jūs sniedzat mums savus personas datus, kad iesūtāt savu CV un pieteikuma vēstuli, reģistrējaties mūsu tīmekļa vietnēs, sazināties ar mums pa telefonu, e-pastā vai klātienē, aizpildāt anketas, izpildāt uzdevumus vai testus. Pēc saziņas ar mums pa e-pastu, mēs saglabāsim korespondences datus.

b) kad jūs izmantojat mūsu kontrolētās tīmekļa vietnes. Kad jūs izmantojat mūsu pārvaldītās tīmekļa vietnes, konkrēta informācija tiek ievākta automātiski (piemēram, interneta adrese (IP), izmantotā pārlūkprogramma, tīmekļa vietnes skatījumi, tīmekļa vietnē pavadītais laiks, utt.).

c) kad mēs saņemam jūsu personas datus no citām personām saskaņā ar tiesību aktiem un / vai šo Privātuma politiku.

4.2. Mēs varam apvienot no jums saņemtos personas datus ar datiem, ko esam ievākuši paši no citiem publiski pieejamiem avotiem. Piemēram, mēs varam apvienot jūsu personas datus ar datiem, kas iegūti no tīmekļa vietņu sīkdatņu izmantošanas; datiem, kas ievākti, nodrošinot jums mūsu pakalpojumus; vai, datiem, kas likumīgi iegūti no trešajām pusēm. Īstenojot savas tiesības, jūs vienmēr varēsiet izlabot neprecīzos personas datus par jums.

5. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS.

5.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

a) lai sniegtu pakalpojumus saviem klientiem. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai sniegtu jums un citiem klientiem savus pakalpojumus: atrastu un atlasītu kandidātus, kas atbilst mūsu klientu vajadzībām, novērtētu, vai kandidāti ir piemēroti piedāvātajam darbam, un iepazīstinātu kandidātus ar darba devējiem.

Šim nolūkam mēs apstrādājam personas datus, kas iegūti no jums (piem., jūsu CV, dati, kas iegūti komunicējot ar jums, utt.), datus, kas iegūti, kad apmeklējāt mūsu tīmekļa vietnes un citas vietnes, un / vai saņemti no citām personām (piem., rekomendācijas no pašreizējā vai iepriekšējiem darba devējiem vai paziņām, sociālajiem tīkliem, medijiem, utt.).

Šīm nolūkam mēs sniedzam vai pārsūtām jūsu datus saviem klientiem – darba devējiem, kas meklē darbiniekus. Kopā ar mums, viņi būs jūsu personas datu pārziņi. Mēs sniedzam saviem klientiem ne vairāk informācijas kā mēs apstrādājam, balstoties uz šo. Mēs esam noslēguši līgumus ar saviem klientiem, kuros abas puses apņemas aizsargāt jūsu personas datus.

Šim nolūkam mēs uzglabājam jūsu datus 10 gadus, sākot no dienas, kad jūs pēdējo reizi iesniedzāt vai atjaunojāt informāciju, izņemot, ja esam saņēmusi nepārprotamu atļauju no jums uzglabāt šos datus ilgāk.

b) lai administrētu kandidātu datubāzi. Pēc īpašas atlases, kurai jūs iesniedzat savus datus, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai varētu jums nākotnē piedāvāt darba un karjeras iespējas, atrast un atlasīt kandidātus, kas atbilst mūsu klientu vajadzībām, novērtēt kandidātu piemērotību piedāvātajam amatam un iepazīstināt darba devējus ar kandidātiem.

Šim nolūkam mēs apstrādājam tos pašus personas datus, kas tiek izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus. Mēs sniedzam personas datus tām pašām personām un uzglabājam tikpat ilgi kā norādīts 5.1. punkta a) apakšpunktā.

c) tiešā mārketinga nolūkos. Ar jūsu piekrišanu un, lai piedāvātu jums mūsu, mūsu filiāļu un partneru preces un pakalpojumus, kā arī uzlabotu mūsu pakalpojumus, mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Šim nolūkam mēs apstrādājam šādus jūs personas datus:

  • Vārds, uzvārds, telefona numurs, izglītība, darba vieta, pašreizējais un iepriekšēji amati, e-pasta adrese, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), dzimums;

Šim nolūkam mēs saņemam jūsu personas datus:

  • no jums.

Šim nolūkam mēs glabājam jūsu datus līdz līguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad sniedzat savu piekrišanu uzglabāt personas datus ilgāk.

5.2. Mēs neapstrādājam jūsu personas datus citiem nolūkiem, kas nav savietojami ar iepriekšminētajiem nolūkiem.

6. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

6.1. Mēs ievācam informāciju par jums, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir nelielas datnes, kas īslaicīgi tiek glabātas jūsu ierīces cietajā diskā un ļauj jūs atpazīt citu vietņu apmeklējumu laikā, saglabāt jūsu personīgo pārlūkošanas vēsturi, iespējas, pielāgot saturu, paātrināt meklēšanu vietnē, radīt ērtu un draudzīgu vietnes vidi, pasniegt to efektīvā un uzticamā veidā. Sīkdatnes parasti tiek izmantotas tīmekļa vietņu pārlūkošanā, atvieglojot vietņu izmantošanu.

6.2. Informāciju, ko iegūstam ar sīkdatņu palīdzību, mēs izmantojam šādiem nolūkiem:

a) lai nodrošinātu tīmekļa vietņu funkcionalitāti (piemēram, lai jūs varētu personalizēt tīmekļa vietnes);

b) lai analizētu tīmekļa vietņu izmantošanu;

c) lai uzlabotu un attīstītu mūsu tīmekļa vietnes, lai tās labāk atbilstu jūsu vajadzībām;

d) lai attīstītu pakalpojumus; un

e) mērķtiecīgai mārketinga pieejai.

6.3. Neskarot tiesību aktus, mēs varam apvienot informāciju, kas iegūta, izmantojot sīkdatnes, ar informāciju, kas iegūta citos veidos (piemēram, informācija par tīmekļa vietņu izmantošanu, jūsu sniegtie personas dati utt.).

6.4. Visa informācija par tīmekļa vietnēs izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi, derīguma termiņu un izmantotajiem datiem pieejama turpmāk redzamajā tabulā:

Sīkdatne Derīguma termiņš Apraksts
1P_JAR 1 nedēļa         Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai ievāktu vietnes statistiku un uzskaitītu pārejas.
APISID, HSID, NID

2 gadi, 6 mēneši – NID

Google piešķir sīkdatnes jebkurai lapai, kas izmanto Google maps. Mums nav iespēju kontrolēt Google sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ievāc informāciju par Google Maps lietotāju uzvedību.
PIEKRIŠANA 2 gadi Google Analytics sīkdatne sesijas iespējošanai.
Drupal.tableDrag.showWeight 1 gads Tīmekļa vietnes funkcionalitāte.
Drupal.toolbar.collapsed 1 gads Mūsu satura pārvaldes sistēma Drupal izvieto šīs sīkdatnes, lai saglabātu lietotāja saskarnes iestatījumus.
SID līdz 10 gadiem Sīkdatne iespējo pamata YouTube video iespējas. Tās tiek izmantotas tikai lapās, kas satur YouTube video.
SES 1 gads Sesijas laikā lietotājs varēs ātri pārskatīt vietni.
SIDCC   Drošības sīkdatne, lai pasargātu lietotāja datus no neautorizētas piekļuves.
__cfduid 1 gads CLOUDFLARE satura iesniegšanas sīkdatne.
__stid 1 gads Šī vietne ir trešās puses programmatūra, kas ļauj apmeklētājiem dalīties ar ieteiktajām AFR tīmekļa vietņu sadaļām sociālajos tīklos.
__unam līdz sesijas beigām Šī sīkdatne ir saistīta ar “ShareThis” sociālo tīklu koplietošanas pārvaldītāju, kas tiek nodrošināta vietnē, lai varētu dalīties ar saturu dažādos sociālajos tīklos. Uzskaita klikšķus uz lapām un kampaņas.
_ga 2 gadi Tiek izmantota, lai atšķirtu lietotājus.
_lipt, sdsc 1 gads Sīkdatnes tiek izmantotas, lai veidotu saskarni ar LinkedIn platformu.
bcookie 1 gads Tiek izmantota LinkedIn dalīšanās pogai.
ctools-collapsible-state līdz sesijas beigām Šī sīkdatne ir iekļauta satura pārvaldes sistēmā, lai iegaumētu vai veidojošie elementi ir atvērti vai aizvērti.
has_js līdz sesijas beigām JavaScript atbalsts.
lang

pastāvīgs

Šī sīkdatne iegaumēs apmeklētāja / lietotāja izvēlēto valodu.
lidc 1 diena Šī sīkdatne tiek izmantota iekšējai maršrutēšanai uz platformas.
field-sritis_tid līdz sesijas beigām Šī sīkdatne iegaumē, kuras kategorijas darba piedāvājumi jūs interesēja un šajā sadaļā jaunākie darba piedāvājumi parādīsies pirmie.

6.5. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, ļaujot mums izmantot sīkdatnes. Jūs to varat izdarīt, mainot savus interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, lai tā pārtrauktu pieņemt sīkdatnes. Kā to izdarīt, ir atkarīgs no jūsu operētājsistēmas un interneta pārlūkprogrammas. Detalizēta informācija par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikuma iespējām ir pieejama http://AllAboutCookies.org vai http://google.com/privacy_ads.html.

6.6. Dažos gadījumos konkrētu tehnisko un funkcionālo sīkdatņu deaktivizēšana, atteikšanās no sīkdatnēm vai to dzēšana, var palēnināt pārlūkošanu, ierobežot noteiktu vietņu funkcionalitāti vai pat bloķēt piekļuvi vietnēm.

7. KAM MĒS NODODAM JŪS PERSONAS DATUS?

7.1. Mēs garantējam, ka jūsu personas dati netiks pārdoti, sniegti vai citādi nelikumīgi nodoti trešajam pusēm, vai izmantoti citiem nolūkiem, nevis tiem, kuriem tie tika ievākti. Mēs nenodosim jūsu personas datus citos veidos, kā tikai saskaņā ar šo Privātuma politiku un tiesību aktiem. Tomēr mēs paturam tiesības sniegt informāciju par jums, ja mums tas jādara saskaņā ar likumu vai ja mums to prasa likumīgi darbojošās iestādes vai prokuratūra.

7.2. Mēs varam nodot jūsu personas datus uzņēmumiem, kas palīdz mums veikt uzņēmējdarbību, kā arī tiešo mārketingu. Mēs pieprasām saviem partneriem apstrādāt jūsu personas datus tikai atbilstoši mūsu instrukcijām un piemērojamo likumdošanu, kas nosaka jūsu datu aizsardzību. Mēs noslēdzam ar šīm personām līgumus, kas uzliek pienākumu abām pusēm stingri ievērot datu aizsardzības prasības.

8. CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

8.1. Mēs glabājam jūsu personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams datu apstrādes nolūkos vai saskaņā ar tiesību aktiem, ja tie ļauj glabāt personas datus ilgāk.

8.2. Mēs neplānojam uzglabāt neaktuālus, nesaistītus personas datus, tāpēc pēc to atjaunošanas (piemēram, pielāgojot savu kontu, izmainot informāciju par sevi, utt.) tiek uzglabāta tikai atbilstošās informācija. Vēsturiskā informācija tiek uzglabāta, ja to nosaka tiesību akti vai tas nepieciešams mūsu darbības veikšanai.

8.3. Jūsu personas datu uzglabāšanas noteikumi ir izklāstīti iepriekš 5.1. punktā, izdalot katru personas datu izmantošanas nolūku.

9. KĀ MĒS PASARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

9.1. Dati, kurus mēs no jums vācam, atradīsies Eiropas Savienības teritorijā, tomēr tie var tikt pārsūtīti vai uzglabāti arī ārpus ES. Tos var apstrādāt arī mūsu personāls vai piegādātāji, kas darbojas ārpus ES. Pirms jūsu datu pārsūtīšanas ārpus ES, mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un atbilstoši šai Privātuma politikai.

9.2. Diemžēl informācijas nodošana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai pasargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt datu drošību, kad jūs tos nododat tīmekļa vietnēm, t. i., jūs uzņematies riskus, kas saistīti ar datu nodošanu tīmekļa vietnēm. Kad mēs saņemam jūsu datus, mēs piemērojam stingras procedūras un drošības pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no neatļautas piekļuves.

9.3. Maz ticamu apstākļu gadījumā un ja mēs atklājam jūsu personas datu drošības pārkāpumu, kas var nopietni apdraudēt jūsu tiesības vai brīvības, mēs nekavējoties, tiklīdz par to uzzināsim, jūs par to informēsim un noteiksim, kurai informācijai ir notikusi piekļuve.

10. ĀRĒJĀS VIETNES

10.1. Tīmekļa vietnēs var būt izvietotas saites uz ārējām vietnēm – mūsu biznesa partneru tīmekļa vietnēm vai tīmekļa vietnēm, kas reklamē mūsu preces un / vai pakalpojumus. Sekojot šādām saitēm uz jebkuru no tīmekļa vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm un tajās pieejamajiem pakalpojumiem ir atsevišķa privātuma politika, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai pienākumus par šīm politikām vai par personas datu vākšanu šajās vietnēs vai sniedzot pakalpojumus, piemēram, kontaktinformāciju vai atrašanās vietas datiem. Pirms iesniedzat savu personīgo informāciju šīm tīmekļa vietnēm vai izmantojat to pakalpojumus, lūdzu, izlasiet šīs politikas.

11. KĀDAS TIESĪBAS JUMS IR?

11.1. Apstrādājot personas datus, mēs garantējam jūsu tiesības saskaņā ar VDAR un Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu. Kā personas datu subjektam jums ir šādas tiesības:

a) būt informētam par savu personas datu apstrādi;

b) piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam;

c) pieprasīt savu nepareizo, neprecīzo, nepilnīgo personas datu labošanu, papildināšanu vai mainīšanu;

d) pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kuriem tie tika ievākti;

e) pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai, kad atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei, vai tādu nesniedzat, kas ir obligāts noteikums;

f) nepiekrist personas datu apstrādei vai atcelt iepriekš sniegto piekrišanu;

g) pieprasīt personas datu apstrādes apturēšanu (izņemot uzglabāšanu) gadījumā, ja radušās domstarpības vai nepieciešamība pārbaudīt apstrādes leģitimitāti, datu precizitāti, kā arī gadījumos, kad jūsu personas dati mums vairs nav nepieciešami, bet jūs nevēlaties, lai mēs tos iznīcinām;

h) pieprasīt, ja tehniski iespējams, sniegt jūsu personas datus, kas savākti ar jūsu piekrišanu vai līguma izpildes nolūkā viegli lasāmā formātā, vai pieprasīt to pārsūtīšanu citam datu pārzinim.

11.2. Mēs cenšamies nodrošināt jūsu kā personas datu subjekta tiesību izmantošanu un radīt visus nosacījumus šo tiesību efektīvai izmantošanai, tomēr mēs paturam tiesības neievērot jūsu prasības, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu:

a) mums uzlikto tiesisko pienākumu izpildi;

b) valsts drošību un aizsardzību;

c) sabiedrisko kārtību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības par tiem;

d) būtiskas valsts ekonomiskās vai finanšu intereses;

e) dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu;

f) jūsu vai citu personu tiesību vai brīvību aizsardzību.

11.3. Jūs varat izteikt prasības attiecībā uz savu tiesību īstenošanu klātienē, pa pastu vai ar elektronisko komunikācijas līdzekļu palīdzību. Saņemot jūsu pieprasījumu, mēs varam lūgt iesniegt identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī papildu informāciju, kas nepieciešama pieprasījumam.

11.4. Saņemot jūsu pieprasījumu, mēs sniegsim atbildi 30 kalendāro dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un dienas, kad iesniegti visi atbildei nepieciešamie dokumenti.

11.5. Ja mēs uzskatīsim par nepieciešamu, mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, līdz jūsu iesnieguma atrisināšanai. Ja jūs likumīgi atsaucat savu iepriekš sniegto piekrišanu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, pārtraucam jūsu personas datu apstrādi, izņemot gadījumos, kas minēti iepriekš 12.2.. punktā un gadījumos, kad to nosaka likums, piemēram, kad mums ir pienākums turpināt apstrādāt jūsu datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, mums uzliktajiem tiesiskajiem pienākumiem, tiesas spriedumiem vai saistošām iestāžu norādēm.

11.6. Gadījumā, ja tiek atteikts apmierināt jūsu pieprasījumu, mēs skaidri norādīsim atteikuma pamatojumu.

11.7. Ja jūs nepiekrītat mūsu rīcībai vai atbildei uz iesniegumu, jūs varat sūdzēties par mūsu rīcību un lēmumiem kompetentajai valsts iestādei.

12. KAM JŪS VARAT SŪDZĒTIES?

12.1. Lai iesniegtu sūdzību par mūsu veikto datu apstrādi, lūdzu, dariet to rakstveidā, sniedzot pēc iespējas plašāku informāciju, izmantojot šīs Privātuma politikas beigās norādīto kontaktinformāciju. Mēs sadarbosimies ar jums un centīsimies nekavējoties atrisināt visus jautājumus.

12.2. Ja jūs uzskatāt, ka saskaņā ar VDAR jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat iesniegt sūdzību mūsu uzraudzības iestādei – Valsts datu aizsardzības inspekcija, kaut arī mēs vairāk par visu centīsimies visus strīdus atrisināt kopā ar jums.

13. KĀ ŠĪ PRIVĀTUMA POLITIKA TIKS MAINĪTA?

13.1. Visi grozījumi mūsu Privātuma politikā tiks publicēti mūsu tīmekļa vietnēs. Nepieciešamības gadījumā jūs tiksiet par tiem informēti. Jaunās Privātuma politikas noteikumus un nosacījumi var tikt publicēti arī tīmekļa vietnēs, un, lai turpinātu izmantot vietnes un / vai mūsu pakalpojumus, jums var tikt lūgts tos izlasīt un pieņemt.

14. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

14.1. Visus dokumentus saistībā ar šo Privātuma politiku, lūdzu, sūtiet uz šo kontaktinformāciju:
pa pastu – Alliance recruitment JSC, Laisvės pr. 10 , A1 5 floor Viļņa (Vilnius), Lietuva (Lithuania);
pa e-pastu – gdpr@afr.lt.

Privātuma politikas publicēšanas datums – 2018. gada 25. maijs.

Mājas lapu izstrāde un mitināšana, tiešsaistes stratēģija : WEB Partners

Pieteikties tagad

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 64 MB.
Atļautie datņu veidi: txt doc docx pdf ppt.

Apply now

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 64 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf doc docx.

Применить сейчас

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 64 MB.
Atļautie datņu veidi: pdf doc docx.
Scroll to Top